Rasprodaja
Kolica

Celokupni uslovi

informacije o prodavcu
Zidni Dekor DOO
e-mail: [email protected]
Opšti uslovi poslovanja Zidni Dekor DOO i uputstvo u vezi ustupanja prava
1 Opšte informacije
1. Privatno partnerstvo Zidni Dekor DOO vodi online prodavnicu na adresi https://5vallart.com/rs/, koja nudi slike, postere, printove na platnu, fotografije i ramove. Privatno partnerstvo Zidni Dekor DOO, kao vlasnik i administrator sajta, takođe je ugovorna strana za sva pravna i fizička lica koja žele da kupe robu na ovaj način.
2. Svi odnosi koji proizilaze iz ugovora između Zidni Dekor DOO i kupaca podležu opštim uslovima poslovanja Zidni Dekor DOO. Eventualna odstupanja se razmatraju isključivo u slučaju da su prethodno pismeno potvrđena od strane Zidni Dekor DOO i kupca, ili su izričito definisana ovim opštim uslovima poslovanja. Za verbalnu obavezu dobavljača, njegovih predstavnika ili drugih ovlašćenih lica, da se smatraju verodostojnim, potrebna je pismena potvrda izdata od strane Zidni Dekor DOO Ovi opšti uslovi poslovanja su prevedeni na nekoliko drugih jezika zbog međunarodnih poslovnih kontakata dobavljača.
3. Kupac se obavezuje da u narudžbenici navede potpune i istinite podatke (ime, prebivalište i sl.). U slučaju davanja lažnih podataka, kupac je odgovoran za nastalu štetu.
4. Ako je neka klauzula ovih opštih uslova poslovanja izgubila ili će izgubiti svoju važnost, preostale klauzule ostaju iste.
2 Registracija korisnika
1. Registracija u sistem je besplatna i vrši se u trenutku kupovine proizvoda. Kupac nema pravo da zahteva pristup našem sistemu. Kupovinu mogu vršiti isključivo lica sposobna za pravne radnje. Kupac se obavezuje da predoči kopiju svoje lične karte ako to zatraži. Da biste dobili pristup, potrebno je popuniti elektronski formular za prijavu koji se nalazi na veb-strani, i zapamtiti da prilikom registracije date potpune i istinite podatke. Prilikom registracije potrebno je izabrati individualno korisničko ime i lozinku. Korisničko ime ne bi trebalo da narušava prava trećih strana ili druga lična prava ili prava na brend, ili ne bi trebalo jednostavno da narušava norme dobrih običaja. Kupac se obavezuje da svoju lozinku neće dati trećim licima.
2. Osim prihvatanja ovih opštih uslova poslovanja, registracija ne podleže nikakvim drugim obavezama. Zapis se može otkazati u bilo kom trenutku.
3. U slučaju promene ličnih podataka, njihovo ažuriranje korisnik treba da obavi pojedinačno. Sve promene su moguće samo nakon online registracije u odeljku „Oblast za korisnike“.
3 Zaključivanje ugovora
1. Slike, otisci na platnu, posteri ili fotografije i bilo koji drugi proizvodi koje Zidni Dekor DOO prezentuje na Internetu i drugim medijima ne predstavljaju ponudu, već samo poziv kupcu da prezentuje ponudu kupovine (invitatio ad offerendum). Ponude za kupovinu mogu se postaviti putem onlajn obrazaca za kupovinu koje priprema Zidni Dekor DOO.
2. Ponuđeni članci predstavljaju samo uzorne teme. Zahvaljujući tome kupac ne dobija originalnu sliku, već samo kopiju u skladu sa njenom temom pripremljenu na odabranom mediju i odabranoj tehnici. Nakon prijema dokaza o uplati ponuđeni proizvodi se farbaju ili štampaju po individualnoj narudžbini kupca i/ili podložni prilagođavanju po potrebi. U slučaju slika, kupac dobija ručno rađenu kopiju naznačene teme u skladu sa originalom. U slučaju štampe na platnu kupac dobija otisak naznačene teme na platnu na odabranoj pozadini. Nisu sve teme dostupne u obliku ručno rađenih slika. Takve teme su označene u sistemu; stoga ručni izbor ručno rađenih slika nije moguć.
3. Svaki artikal mora biti konfigurisan prema individualnim željama kupca. Proverite sve mogućnosti konfiguracije i konačan iznos. Sve cene su uklj. PDV i bez PDV-a Isporuka.
4. Ručno rađene slike se obično rade akrilnim bojama.
5. Narudžbina se smatra prihvaćenom u trenutku direktne isporuke, odnosno predaje proizvoda špediteru/kuriru/pošti.
6. Zidni Dekor DOO  ugovor ne čuva posebno. Podaci o porudžbini se stavljaju na raspolaganje kupcu u potvrdi primljenoj putem e-pošte. Trenutno su opšti uslovi poslovanja dostupni na veb stranici ro.
7. Porudžbine koje izvrši kupac prihvataju se uz uvažavanje trenutno važećih uslova i cena. Cena koja važi u trenutku predaje porudžbine od strane kupca je obavezujuća za izdavanje računa. Sve navedene cene uključuju PDV (trenutno u Poljskoj iznosi 23%) i troškove otpreme.
8. Zajedno sa izmenama na veb stranicama Zidni Dekor DOO, sve navedene cene i drugi podaci u vezi sa robom postaju nevažeći.
9. Ponuda je dostupna isključivo u određeno vreme i u definisanoj količini. U slučaju prekoračenja ograničenja ponude ili roka važenja, ne može se tražiti pravo na isporuku.
4 Plaćanje
1. Plaćanja robe se u osnovi mogu izvršiti u obliku gotovine po isporuci ili karticama.
2. Plaćanje čekom nije moguće.
3. Nismo odgovorni za slanje gotovine poštom.
4. Zidni Dekor DOO zadržava pravo u pojedinačnim slučajevima na prihvatanje ili odbijanje prihvatanja određenih oblika plaćanja.
5 Isporuka
1. Roba se isporučuje isključivo do isteka zaliha. U slučaju da isporuka proizvoda ili grupe proizvoda nije moguća, Zidni Dekor DOO se obavezuje da o ovoj činjenici odmah obavesti svoje kupce. Ako je kupac platio robu, njena vrednost će biti odmah vraćena.
2. Isporuka se vrši slanjem robe kupcu na naznačenu adresu. Rok za realizaciju porudžbine po pravilu iznosi 48h-14 radnih dana od trenutka potvrde prijema punog iznosa. Ako nisu izvršena različita poravnanja, ovi podaci nisu obavezujući.
3. Isporuka se vrši u skladu sa troškovima porudžbine i troškovima otpreme navedenim u internet porudžbini. Ukoliko naručilac zahteva posebnu vrstu otpreme, koja je povezana sa većim troškovima otpreme, on se obavezuje da snosi te dodatne troškove. Troškovi pakovanja i troškovi otpreme su različiti u svakoj zemlji i važe isključivo na kopnu. U slučaju ostrva su na snazi dodatna plaćanja, o čemu se treba raspitati unapred.
4. Ambalaža za vreme transporta i sva ostala ambalaža ne podležu vraćanju, shodno direktivama koje se odnose na pakovanje. Ugovorna strana se obavezuje da će ambalažu na odgovarajući način raspolagati o svom trošku.
5. Paušalni troškovi otpreme obračunavaju se za svaki naručeni proizvod bez obzira na vrednost i količinu porudžbine.
6. U slučaju otpreme u inostranstvo u zemlju koja ne pripada UE, primalac se obavezuje da snosi sve carine važeće u datoj zemlji, uključujući i takse za carinsku kontrolu.
7. U slučaju da naša krivica ne ispuni odredbe ugovora, kupac se obavezuje da nam odobri dodatni rok za realizaciju porudžbine u iznosu od 2 nedelje. U drugim slučajevima kupac nema pravo da odustane od ugovora.
8. Lično preuzimanje robe nije moguće.
6 Oštećenja nastala tokom transporta
1. Robu isporučenu kupcu sa vidljivim oštećenjima ambalaže ili sadržaja potrebno je potraživati od špeditera/kurira. Prihvatanje takve robe treba odbiti da se odmah uspostavi kontakt putem e-pošte, faksa ili pošte sa Zidni Dekor DOO.
2. U slučaju pronalaska skrivenih nedostataka odmah obavestiti Zidni Dekor DOO.
3. Skraćivanje pravno valjanih rokova za zastarevanje potraživane štete nije u vezi sa važećim propisima.
7 Ograničenje odgovornosti
1. S obzirom na sadašnje stanje tehnike ne možemo obezbediti besprekornu i trajno dostupnu komunikaciju putem interneta. Ne snosimo odgovornost za stalni pristup našem onlajn sistemu, kao ni za tehničke i elektronske greške nastale u procesu kupovine, a koje nemaju nikakvog uticaja na, a posebno za kašnjenje u izradi ili prihvatanju porudžbina.
Zidni Dekor DOO na svojim veb stranicama stavlja na raspolaganje linkove ka drugim sajtovima u mreži. Svi ovi linkovi su pokriveni principom: Zidni Dekor DOO čvrsto izjavljuje da nema uticaja na izgled i sadržaj ovih sajtova. Zbog toga kompanija takođe izjavljuje da sajtove do kojih su date veze na https://5vallart.com/rs/ ne tretira kao svoje vlasništvo. Ova izjava se odnosi na sve prikazane linkove i njihov sadržaj.
8 Pravo na odustajanje od uslova ugovora
1. Pravo na povlačenje.
Imate pravo da odustanete od ovog ugovora u roku od 30 dana bez navođenja razloga. Period za povlačenje će isteći nakon 30 dana od dana kada steknete, ili treća strana koja nije prevoznik i koju ste vi naznačili, stekne fizički posed poslednjeg dobra.
Da biste ostvarili pravo na odustanak, morate nas obavestiti o svojoj odluci da odustanete od ovog ugovora nedvosmislenom izjavom (npr. pismom poslatim poštom, faksom ili e-poštom). Možete koristiti priloženi model obrazac za povlačenje, ali to nije obavezno.
Zidni Dekor DOO
e-mail: [email protected]
Da biste ispoštovali rok za povlačenje, dovoljno je da pošaljete svoje saopštenje u vezi sa ostvarivanjem prava na povlačenje pre isteka perioda za povlačenje.
2. Efekti povlačenja.
Ako odustanete od ovog ugovora, mi ćemo vam nadoknaditi sve uplate primljene od vas, osim troškova isporuke, bez nepotrebnog odlaganja iu svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo obavešteni o vašoj odluci da odustanete od ovaj ugovor. Povraćaj sredstava možemo samo na bankovne račune pošto novac koji ste uplatili stiže na naš bankovni račun od kurirske službe. u svakom slučaju, nećete imati nikakve naknade kao rezultat takve nadoknade. Možemo da zadržimo nadoknadu dok ne primimo robu nazad ili dok ne dostavite dokaz da ste vratili robu, u zavisnosti od toga šta je pre. Robu ćete poslati nazad ili nam je predati bez nepotrebnog odlaganja, au svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam saopštili da odustajete od ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu vratite pre isteka roka od 14 dana. Vi ćete morati da snosite direktne troškove vraćanja robe. Vi ste odgovorni samo za bilo kakvu smanjenu vrednost robe koja je rezultat rukovanja osim onoga što je neophodno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionisanja robe.
3. Obrazac za povlačenje.
(popunite i vratite ovaj obrazac samo ako želite da odustanete od ugovora)
Do:
Zidni Dekor DOO
e-mail: [email protected]
Ja/Mi (*) ovim obaveštavam da ja/Mi (*) odustajemo od mog/našeg (*) ugovora o prodaji sledeće robe (*)/za pružanje sledeće usluge (*),
Naručeno (*)/primljeno (*),
Ime potrošača(a),
Adresa potrošača(a),
Potpis potrošača(a) (samo ako je ovaj obrazac obavešten na papiru),
Datum
(*) Obriši kao prikladan.
9 Garancija
1. Za sve proizvode u našoj prodavnici postoji zakonska obaveza da se obezbedi usaglašenost robe sa ugovorom. Garancija je na snazi dve godine. U slučaju pravnih radnji u kojima potrošač ne učestvuje ili u slučaju kupovine polovnih stvari, garancija iznosi godinu dana.
2. Zidni Dekor DOO ne snosi odgovornost za neznatna odstupanja isporučene robe od ponuđene. Kod ručno rađenih slika, grafika na platnu, plakata, umetničkih otisaka i fotografija neznatna odstupanja boja u odnosu na standardne motive, kao i odstupanja koja proizilaze iz različitog formata, kvaliteta papira, materijala i površine nisu tehnički i potpuno moguće izbeći u procesu proizvodnje. Ovakva odstupanja ne ovlašćuju podnošenje prigovora.
3. Za realizaciju proizvoda koje nudi Zidni Dekor DOO koriste se materijali koji su opšte dostupni u sektoru. U slučaju akrilnih boja, printova, boja, materijala, otpornosti na svetlost i sl. odgovornost je isključivo u granicama prosečne trajnosti datih proizvoda. Ink-jet otisci nisu vodootporni bez izvršenja dodatnih radnji.
4. Kupac se obavezuje da u roku od dve nedelje od momenta isporuke robe uloži reklamacije na neispravne isporuke i vidljive nedostatke robe putem e-maila, faksa ili pošte.
5. Garantni rok iznosi godinu dana i počinje da teče od dana prijema date robe od strane kupca.
6. Ako je kupovina robe trgovinska transakcija za obe strane, kupac je dužan, kad god je to moguće, da odmah po prijemu proveri robu. U slučaju pronalaska nedostataka, kupac treba da ih odmah pokaže. Ukoliko kupac nije pokazao nedostatke, smatra se da je roba prihvaćena, osim ako taj nedostatak nije bio vidljiv prilikom pregleda robe. Ako se kvar pojavi kasnije, treba ga obavestiti odmah nakon otkrivanja, inače se smatra da je roba prihvaćena. Ova poravnanja se ne odnose na situaciju kada je nedostatak namerno prikriven, za ostvarivanje prava potrošača dovoljno je blagovremeno poslati informaciju o utvrđenom nedostatku.
7. Ako Zidni Dekor  DOOisporuči artikal bez nedostataka kao dodatak realizaciji isporuke, može zahtevati od kupca vraćanje neispravne robe.
8. Štete nastale kao rezultat pogrešnih radnji kupca ili radnji koje su u suprotnosti sa ugovorom izvršenim tokom priključenja, rada ili skladištenja robe, ne predstavljaju osnov za podnošenje tužbe prema Zidni Dekor DOO. Radnje koje su netačne ili nesaglasne sa ugovorom su definisane u informacijama koje prenosi proizvođač robe.
10 Rezervacija vlasništva
1. Isporučena roba ostaje u vlasništvu Zidni Dekor DOO do trenutka plaćanja punog iznosa.
2. Čim kupac proda robu koja je vlasništvo Zidni Dekor DOO, preuzima odgovornost za potraživanja koja proističu iz rezervisanja vlasništva.
3. Kupac se obavezuje da odmah prijavi pokušaj preuzimanja robe koja je vlasništvo Zidni Dekor DOO od strane trećih lica.
4. Zalog, prenos imovine i sl. na dobra koja čine vlasništvo preduzeća moguć je uz prethodnu saglasnost Zidni Dekor DOO.
5. Ukoliko kupac, kršeći odredbe ugovora, kasni sa plaćanjem i nije izvršio uplatu nakon prijema opomena, obavezuje se da preda robu Zidni Dekor DOO. Kupac snosi troškove vezane za povraćaj robe.
11 Odricanje
1. Zidni Dekor DOO ima pravo na odustajanje od ugovora, ako je deo isporuke ili usluge ostao realizovan zbog davanja netačnih podataka u vezi sa kreditnom sposobnošću naručioca ili ako su se pojavili objektivni razlozi koji proističu iz finansijske likvidnosti kupca i kupac, uprkos zahtevima 359 DOO DOO, nije izvršio avans niti dostavio odgovarajuće hartije od vrednosti, kao iu slučaju kada je klijent proglasio nelikvidnost ili je zahtev za otvaranje stečajnog postupka odbijen zbog nedostatka imovinskog pokrića.
2. Bez obzira na potraživanja Zidni Dekor DOO za naknadu štete, u slučaju delimičnog odustajanja od ugovora, do sada realizovane usluge moraju biti namirene i plaćene prema stvarnom stanju na dan odustajanja od ugovora.
12 Autorska prava
1. Proizvodi koje prodaje Zidni Dekor DOO podležu autorskim pravima širom sveta. Kupac ili treća lica nisu ovlašćena da proizvode, šire ili objavljuju Zidni Dekor DOO proizvode.
2. Podatke o umetniku (autoru/autorki) treba navesti pri svakom korišćenju dela.
3. Svako korišćenje rada i sticanje prihoda od njega moguće je uz prethodnu pismenu saglasnost Zidni Dekor DOO , koja se daje isključivo na određeno vreme i za određenu namenu. Posedovanje dela ili prenos imovine – ako nije drugačije ugovoreno – nije povezan ni sa kakvim dodatnim pravom korišćenja ili sticanja prihoda u svetlu zakona o autorskim pravima, ovaj princip se odnosi uglavnom na zvanične izložbe.
4. Zidni Dekor DOO zadržava pravo da zahteva odgovarajuću naknadu za korišćenje i dobijanje prihoda od rada.
5. Ako je bez obzira na odredbu tačke 5.2 data saglasnost za organizovanje zvaničnih izložbi, onda se ova saglasnost daje i za aktuelne informacije u vezi sa datim radom, a to se odnosi i na pravo umnožavanja dela na plakatima, pozivnicama i u Internetu kao i u katalogu pripremljenom za izložbu.
6. Dokumenti ostavljeni na korišćenje (slike, slajdovi, tekstovi i drugo) mogu se objavljivati isključivo uz saglasnost Zidni Dekor DOO uz navođenje naziva firme https://5vallart.com/rs/ .
7. Pitanja koja se odnose na nastale posledice i pravo na pristup podležu § 25 i § 26 Zakona o autorskim pravima.

Pretplatite se na naš bilten sa promocijama
Pretplatite se na naš bilten putem e-pošte kako ne biste propustili specijalno pripremljene ekskluzivne ponude koje su dostupne samo tamo. Vaše podatke obrađujemo i čuvamo odgovorno, u skladu sa opštim uslovima ovog sajta.